VOP - všeobecné obchodné podmienky - Farm House

Online nákup

VOP – všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre e-shop

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 1. Definícia
  1. V týchto Obchodných podmienkach.
   1. E-shop“ znamená počítačový program – internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy www.farmhouse.sk, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Uživateľom;
   2. Spotrebiteľská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;
   3. Predávajúci“ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;
   4. Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;
   5. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;
   6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;
   7. Nákupný košík“ znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Uživateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odebraním Tovaru, resp. Služby/alebo zmenou množstva vybraného Tovaru, resp. Služby;
   8. Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení;
   9. Prevádzkovateľ“ znamená spoločnosť Farm House EU,s.r.o., IČO: 51442167, so sídlom Laborecká 1886/35, Humenné 06601;
   10. Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Uživateľom do databázy E-shopu pri Registrácii;
   11. Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;
   12. Uživateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva E-shop;
   13. Uživateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou (t.j. je pre každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;
   14. Tovar“ znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci;
 2. Proces uzatvorenia Zmluvy
  1. Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je zobrazenie tlačítka s označením „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ v užívateľskom rozhraní E-shopu.
  2. Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzatvorenie Kúpnej zmluvy podľa odst. 2.1 týchto Obchodných podmienok zo strany Užívateľa sa považuje kliknutie na dané tlačítko s označením „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“.
  3. Bezvýhradným prijatím ponuky podľa odst. 2.2 týchto Obchodných podmienok je uzatvorená Kúpna zmluva.
  4. Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácia o kliknutí na tlačítko „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ Užívateľom dôjde prostredníctvom siete Internet na server, kde je nainštalovaný E-shop.
  5. Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí E-shopu vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovou adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.
  6. Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi emailovou správu o uzatvorení Kúpnej zmluvy, a to na emailovú adresu zadanú Užívateľom do príslušného poľa v užívateľskom prostredí E-shopu.
 3. Kúpna zmluva
  1. Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa stávajú účinné nasledujúce ustanovenia:
   1. Užívateľ kupuje od Prevádzkovateľa Tovar, ktorý si Užívateľ zvolil v užívateľskom prostredí E-shopu vložením do Nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si Užívateľ zvolil a/alebo nastavil u daného Tovaru v užívateľskom prostredí E-shopu a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za daný Tovar cenu, ktorá je uvedená pri takomto Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu.
   2. Prevádzkovateľ má právo až do momentu odoslania Tovaru Užívateľovi od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie Prevádzkovateľa spočívajúce v oznámení Užívateľovi, že ním objednaný Tovar nemožno dodať.
   3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Užívateľa o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od Užívateľa potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie Tovaru Užívateľovi.
   4. Spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne Prevádzkovateľ.
   5. Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s balením a doručením daného tovaru Užívateľovi a to vo výške uvedenej u danej objednávky v užívateľskom prostredí E-shopu.
   6. Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Užívateľovi v užívateľskom prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.
   7. Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí E-shopu.
   8. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.
   9. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený Prevádzkovateľom.
   10. Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z ceny Tovaru. Zľavy z ceny Tovaru nemožno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je u konkrétnej zľavy uvedené výslovne inak.
   11. Súčasťou kúpnej ceny za Tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretím stranámi v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Tovar; tieto náklady sú výhradne nákladmi Užívateľa.
   12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej Zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný Tovar Užívateľom.
   13. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Tovar Užívateľovi v primeranej lehote od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Všetky lehoty pre dodanie Tovaru uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu sú len orientačné.
   14. Prevádzkovateľ zašle na vyžiadanie Užívateľovi daňový doklad – faktúru v elektronickej podobe, a to na emailovou adresu Užívateľa zadanú pri danej objednávke do Užívateľského prostredia E-shopu.
   15. Ak je Prevádzkovateľom spoločne s Tovarom poskytnutý Užívateľovi dar, je darovacia zmluva medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, ruší sa daná darovacia zmluva bez ďalšieho od počiatku spolu s kúpnou zmluvou a Užívateľ je povinný spolu so zakúpeným  tovarom Prevýdzkovateľovi vrátiť aj poskytnutý dar.
   16. Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi na zakúpený Tovar záruku, ak je záručná doba uvedená pri  danom Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu, a to po dobu uvedenej záručnej doby, pričom takto uvedená záruka platí iba pre Spotrebiteľov.
   17. Práva z vadného plnenia je Užívateľ oprávnený uplatniť u Prevádzkovateľa na adrese jeho sídla a/alebo prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Prevádzkovateľ obdrží od Užívateľa reklamovaný Tovar.
   18. Ak je v rámci užívateľského prostredia E-shopu pri danom Tovare uvedené, že je použitý, kupuje Užívateľ Tovar v použitom stave, vrátane uvedených vád tohto Tovaru.
   19. Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru Užívateľom.
   20. Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom, momentom prevziatia daného tovaru Užívateľom.
 4. Užívateľský účet
  1. Užívateľ má právo zriadiť si Registráciou Užívateľský účet.
  2. Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové údaje.
  3. Identifikačné údaje Uživateľa zadané pri Registrácii sa považujú za údaje zadané pri objednávke každého Tovaru, ktorú Uživatele učiní po prihlásení sa do svojho Užívateľského účtu.
  4. Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie týchto prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užívania týchto hesiel je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkaldu Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové prístupové údaje.
  5. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky; zmenu oznámi Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a/alebo emailovou správou na emailovou adresu Užívateľa zadanú do databázy E-shopu. Uživateľ má právo zmeny Obchodných podmienok odmietnuť v lehote 3 dní od prvého prihlásenia sa do Užívateľského účtu po oznámení zmeny Obchodných podmienok (v prípade doručovania prostredníctvom E-shopu) alebo od doručenia danej emailovej správy do emailovej schránky Užívateľa (v prípade doručovania emailovou správou) a záväzok z tohoto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe 5 dní, o ktorej zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného dodávateľa.
 5. Informácie pre Spotrebiteľa
  1. Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhou Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslané v lehote uvedenej v tomto odstavci.
  2. Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorá môže byť znížená ak sú na to splnené zákonné dôvody.
  3. Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy ohľadne Tovaru, ktorý vracia Prevádzkovateľovi poškodený a/alebo opotrebovaný, najmä pokiaľ sú odstránené originálne označenia Tovaru (t.j. ceduľky, nálepky a pod.), je Spotrebiteľ povinný Prevádzkovateľovi nahradiť náklady na uvedenie Tovaru do pôvodného stavu.
  4. V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa odstúpiť od danej Kúpnej zmluvy.
  5. Pokiaľ Spotrebiteľ na základe Kúpnej zmluvy obdržal Tovar tvorený hnuteľnými vecami, je povinný ho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od danej Kúpnej zmluvy, zaslať späť Prevádzkovateľovi alebo ho odovzdať na adrese prevádzky alebo sídla Prevádzkovateľa. Lehota sa považuje za zachovanú aj pokiaľ budú hnuteľné veci odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň vyššie uvedenej lehoty.
  6. Spotrebiteľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami daného Tovaru, vrátane jeho funkčnosti.
  7. Formulár pre odstúpenie od Kúpnej Zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok.
  8. Prevádzkovateľ nevyužívá možnosť mimosúdneho riešenia sťažností spotrebiteľov.
  9. V prípade ak si chce zákazník uplatniť doručenie na svoju adresu je minimálna hodnota objednávky 50.- €. Doručenie je možné len v rámci mesta Bratislava.
 6. Reklamačný poriadok
  1. Prevádzkovateľ zodpovedá Spotrebiteľovi, že Tovar je pri prevzatí bez vád. To neplatí ak je predmetom Kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré je Prevádzkovateľ, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť Spotrebiteľovi.
  2. Ak obsahuje Tovar vady, má Spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového Tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom Kúpnej zmluvy Tovar s vadami, ktoré Prevádzkovateľ, ak mu boli vady známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil Spotrebiteľovi. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti Tovaru, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu danej súčasti tovaru; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
  3. Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti tovaru má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
  4. Ak Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z ceny Tovaru. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru aj v prípade, že mu Prevádzkovateľ nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že Prevádzkovateľ nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo Spotrebiteľovi značné obtiaže.
  5. Právo z vadného plnenia Spotrebiteľovi neprináleží, pokiaľ Spotrebiteľ pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo pokiaľ Spotrebiteľ vadu sám spôsobil.
  6. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady Tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri Tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom Tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru.
  7. Ak je na Tovar poskytovaná záruka, Spotrebiteľ má právo uplatniť zodpovednosť z vadného plnenia v záručnej dobe.
  8. Na žiadosť Spotrebiteľa je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Spotrebiteľovi záručný list. Ak to povaha Tovaru umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať Spotrebiteľovi doklad o zakúpení Tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.
  9. V prípade, že Spotrebiteľ využije svoje právo na odstránenie vád Tovaru jeho opravou, pri Tovare, pri ktorom je pre účely záručných opráv  určený podnikateľ odlišný od Prevádzkovateľa, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Prevádzkovateľa alebo v mieste pre Spotrebiteľa bližšom, uplatní Spotrebiteľ právo na záručnú opravu u tohoto podnikateľa.
  10. Reklamácia Tovaru, vrátane odstránenia vád daného Tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Prevádzkovateľ so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie Zmluvy.
  11. Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že Prevádzkovateľ neobdržal od Spotrebiteľa všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.
  12. Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve Spotrebiteľa k prevzatiu opraveného Tovaru.
  13. Nárok na uplatnenie práv z vád Tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t.j. najmä pri používaní Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.
  14. Definícia pojmov: Predávajúci: Predávajúcim v internetovom obchode www.farmhouse.sk je  spoločnosť Farm House EU, s.r.o., Laborecká 1886/35, 066 01 Humenné, Slovenská  republika, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odiel:.Sro, Vložka 36101/P, IČO: 51442167, DIČ: 2120720701, IČ DPH:  SK2120720701, Tel: 0917 474 756, e-mail: farmhouse@farmhouse.sk (ďalej len „Predávajúci“) Kupujúci: Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objedná tovar, ktorý predávajúci ponúka. Zásielka: Je tovar doručený na adresu kupujúceho. Tovar: Je produkt zakúpený v internetovom obchode www.farmhouse.sk.sk. Kupujúci odoslaním záväznej objednávky Predávajúcemu  potvrdzuje, že bol riadne oboznámený s podmienkami a spôsobom reklamácie  tovaru, vrátane údajov o tom, kde a ako možno reklamáciu uplatniť a  vyjadruje s nimi súhlas.Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený  kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na  internetových stránkach www.farmhouse.sk.sk.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho  prevzatí Kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare v jeho  záručnej dobe.Predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru do uplynutia doby spotreby tovaru, vyznačenej na obale tovaru.Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu na množstvo tovaru,  poškodenie obalu tovaru alebo chybnú dodávku tovaru do 3 hodín od  obdržania zásielky a to písomne na e-mailovú adresu farmhouse@farmhouse.sk.  Pri reklamácii vád tovaru je potrebné uviesť číslo faktúry, druh  reklamovaného tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie, pri poškodenom  obale odporúčame priložiť vyhotovené fotografie vadného tovaru. Zároveň  je kupujúci povinný tento tovar zachovať v pôvodnom stave, v akom ho  obdržal a pri dodržaní chladiaceho reťazca až do príchodu zástupcu  predávajúceho. Zástupca predávajúceho vyzdvihne vadný tovar do 24 hodín a  spíše s kupujúcim zápis o reklamácii.Pri mäsových výrobkoch a ostatnom potravinárskom tovare je  možná reklamácia kvalitatívnych vád tovaru len do uplynutia doby  spotreby garantovanej výrobcom, avšak iba za predpokladu, že boli  dodržané všetky podmienky skladovania a manipulácie stanovené výrobcom.  Podstatnou podmienkou pre akceptovanie reklamácie je preukázanie  dodržania chladiaceho reťazca kupujúcim, t.j. aby dodaný tovar nebol v  žiadnej chvíli vystavený vyšším teplotám ako je pri čerstvom mäse + 7°C a  pri mäsových výrobkoch tak, ako určuje výrobca. Za kvalitatívne vady tovaru sa považuje osliznutie alebo  zaparenie na povrchu, zmena chuti a vône – cudzí zápach, zmena  konzistencie, zmena farby, fyzikálne znečistené mäso pri manipulácii,  biologická kontaminácia, hniloba a plesnivenie.Pre vybavenie reklamácie kvalitatívnych vád  tovaru sa  odporúča, aby kupujúci informoval predajcu o reklamácii telefonicky  alebo emailom, kde presne uvedie číslo faktúry, druh reklamovaného  tovaru, dobu spotreby tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie.  Kupujúcemu odporúčame za účelom zrýchlenia posúdenia reklamácie v rámci  svojich technických možností zhotoviť farebnú fotodokumentáciu vady  tovaru, fotodokumentáciu prijatej faktúry a zaslať ich predávajúcemu.                  Pre tento účel môže použiť nasledovné kontakty: farmhouse@farmhouse.sk                  Tel.: 0917 474 756.Pre odborné posúdenie reklamácie sa predávajúci zaväzuje  vyslaním zástupcu predávajúceho, ktorý osobne do 24 hodín navštívi  kupujúceho, preverí chybný tovar a rozhodne o reklamácii ihneď, v  zložitejších prípadoch najneskôr do troch pracovných dní. V prípade  nevybavenia reklamácie na mieste, bude spísaný zápis o reklamácii a  reklamovaný tovar bude odovzdaný zástupcovi predávajúceho.Kupujúci je povinný reklamovaný tovar zachovať pri dodržaní chladiaceho reťazca až do príchodu zástupcu predávajúceho.Nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho kupujúcim zaniká:             Uplynutím doby spotreby tovaru pri kvalitatívnych vadách tovaru.Nepredložením dokladov o zaplatení.Neoznámením zjavných vád tovaru (chybné množstvo  tovaru, poškodenie obalu tovaru, chybnú dodávku tovaru) do 3 hodín od  obdržania zásielky.Ak  ku vade došlo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym  skladovaním a to najmä nezachovaním chladiaceho reťazca kupujúcim. Pri  pochybnostiach o zachovaní chladiaceho reťazca musí kupujúci jeho  zachovanie  preukázať.Reklamácia darčekov a iného pribaleného tovaru, za ktorý kupujúci neplatil, nie je možná.         O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne  po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy,  poštou, textovou správou SMS, prípadne telefonicky.Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim pri uplatnení reklamácie.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:                 výmenou vadného tovaru.vrátením kúpnej ceny za vadný tovar.odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.         
 7. Alternatívne riešenie sporov
  1. Objednávateľ – Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa – predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na objednavky@farmhouse.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 8. Ochrana osobných údajov
  1. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  2. Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov.
  3. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe,  okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru  alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne  sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa  Zákona č. 18/2018 Z.z.Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich  sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických  a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú  povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to  konkrétne: právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej  osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom  a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete  adresovať na kontaktný e-mail.farmhouse@farmhouse.sk ,právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade  ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona  uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané  v rozpore so zákonom,právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,právo na prenosnosť osobných údajov,právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul,  meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa,  telefónne číslo, e-mailová adresa , ktoré sú spracúvané za  účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú  uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia  objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia  faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy  ako aj účtovania v účtovníctve. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo  vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky  a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme  ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený  záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube,  Google a podobne.Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie  nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete  odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom  internetovom prehliadači.Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na  účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ  na kontaktnú e-mailovú adresu.Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno  a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov.  Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so  spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je  možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte  používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu).  Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na  účely e-mailového marketingu.Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na  účely SMS marketingu súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné  telefónne číslo.  Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so  spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je  možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte  používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu).  Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na  účely e-mailového marketingu.Tieto podmienky Ochrany osobných údajov vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť od 20. marca 2020.
 9. Cookies

Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že spracováva súbory cookies Užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies a Užívateľ s týmto vyslovuje svoj súhlas.

Súhlas podľa predchádzajúceho odstavca je udelený na dobu 6 mesiacov/mesiaca.

Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies Užívateľa k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti. Prevádzkovateľ Informácie o tom, ako E-shop Užívateľ používa, zdieľa so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

Počas návštevy užívateľov na našej stránke sú využívané súbory cookies:  Technické a funkčné cookies, ktorých používanie je v oprávnenom  záujme prevádzkovateľa a je nevyhnutné na zabezpečenie správnej  funkčnosti e-shopu. Tieto cookies sú využívané len v rámci našej web  stránky a nie sú poskytované žiadnym tretím stranám. Umožňujú nám  napríklad zapamätať si, čo máte vložené v košíku, či možnosť prihlásiť  sa do svojho užívateľského účtu.  Analytické cookies, Google Analytics (prevádzkuje Google Ireland  Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko), ktoré používame  na analýzu návštevnosti na našej web stránke. Ich zber je v našom  oprávnenom záujme z dôvodu spracovania štatistiky návštevnosti a analýzy  výkonnosti web stránky. Tieto súbory sú síce spracovávané treťou  stranou, no spravili sme všetky potrebné opatrenia na to aby boli  bezpečné – neobsahujú osobné údaje návštevníkov a nie je podľa nich ani  možné identifikovať konkrétnu osobu a teda nevyžadujú Váš súhlas.

 1. Užívanie E-shopu
  1. Prevádzkovateľ týmto udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu k užívaniu E-shopu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.
  2. Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.
  3. Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy E-shopu.
  4. Užívateľ je povinný dodržovať pri užívaní E-shopu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti Užívateľa Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikla, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.
  5. V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo Kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo zrušiť Užívateľský účet.
 2. Prehlásenia Prevádzkovateľa
  1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.
  2. Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri Tovare, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto Tovar na trhu; v takomto prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný Tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného Tovaru a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva od počiatku.
  3. Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri Tovare v E-shope môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.
  4. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu  v sekcii Kontakt (https://farmhouse.sk/kontakt.php).
 3. Záverečné ustanovenia
  1. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  2. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.
  3. Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako zákazníkom E-shopu a Prevádzkovateľom E-shopu.
  4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.
  5. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára  potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a  že ich v celom rozsahu prijímate.  Poskytnutím emailu pre marketingové účely prostredníctvom  internetového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami  ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.  Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu  podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových  stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu  e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20.03.2020.
 4. Rozhodné právo
  1. Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 5. Účinnosť
  1. Tieto Obchodné podmienky sú účinné odo dňa 20. marca 2020.

Dajte nám follow na Instagrame

Zobraziť Instagram